BẢNG MÀU

BÀNG MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN NAM SINH

Loại 1: Sơn thông thường

Loại 2: Sơn hãng Selac

Loại 3: Sơn hãng Joton

Loại 4: Sơn thông thường Evertimes

Loại 5: Dòng cao cấp của Akzonobel